Anne Angelshaug.jpg

Gruppeutstilling «Heimeyrkeskulen i Jølster og Kunsten»

Heimeyrkeskulen i Jølster og Kunsten


Sunnfjord Kunstlag skipar i tida 10. – 25.mars til ei større gruppeutstilling med 21 profesjonelle kunstnarar i Festsalen. Desse har det til felles at dei har emna på kunstnarvegen sin gjennom skulegang ved Heimeyrkeskulen i Jølster/Jølster vidaregåande skule/Mo og Jølster Vidaregåande skule. Trass i omskifteleg skulenamn har alle vore elevar på Vassenden i Jølster. Skulen vart etablert i 1945 og heldt fram i 70 år.

Frå hausten 2014 er utdanningstilbodet lagt til Hafstad Vidaregåande skule i Førde, under studieretningane «Kunst, design og arkitektur» og «Medium og kommunikasjon».
Kunstlaget vil med denne mønstringa gje publikum høve til å oppleve flott kunst, samstundes som ein ønskjer å setje fokus på den viktige rolla Heimeyrkeskulen har hatt opp gjennom åra og, ikkje minst, få fram kor viktig det er å leggje eit godt grunnlag for skapande verksemd gjennom å gje born og unge tilbod om praktisk-estetiske fag i skulen.
Utstillinga vil syne eit breidt spekter av kunstuttrykk.