Lånereglar

 

 Alle har rett til å låne bøker og anna materiale gratis frå biblioteket.

  1.  
  2. Lånar skal ha lånekort som må takast med ved lån. Barn under 15 år må ha underskrift av føresette for å få lånekort. Tapte kort må erstattast etter gjeldande satsar. Adresse-endring må meldast til biblioteket.
  3.  
  4. Vanleg utlånstid er 4 veker. Utlånstid for dvd er 1 veke. 
  5. Biblioteket kan fastsetje særskilt lånetid for einskildbøker eller anna materiale.
  6. Lånar blir sett på venteliste dersom han/ho vil låne noko som alt er utlånt. Bøker som ikkje finst i biblioteket si samling, kan ein i dei fleste høve låne frå andre bibliotek.
  7. Utlånt materiale vert purra etter forfall. Lånar må betale for purring etter gjeldande satsar. Lånar er ansvarleg for alt som er lånt på vedkomande sitt lånekort. Tapt eller øydelagt materiale må erstattast etter gjeldande satsar. Ved brot på lånereglane kan biblioteket ta frå lånaren retten til å låne for ei tid. 
  8.  
  9.  
  10.  

BETALINGSSATSAR

 

Purregebyr:

1.purring  kr 35,-             1.purring barn:   kr  0,-

2.purring  kr 70,-             2.purring  barn:  kr 35,-

3.purring er erstatning.

 

 

Det blir sendt faktura på materiale som ikkje er levert etter to purringar.                      

 

Desse satsane vert nytta:

Bøker for vaksne:             kr 495,-

Lydbøker for vaksne:        kr 495,-

Bøker for barn:                 kr 275,-

Lydbøker for barn:            kr 275,-

DVD:                                 kr 275,-

Biblioteket kan vurdere andre satsar .

 

Lånekort:

1.kort   gratis

Erstatningskort kr 30,-